Sözle?meler

Mesafeli Sat?? Sözle?mesi

MESAFEL? SATI? SÖZLE?MES? MESAFEL? SATI? SÖZLE?MES?

1.TARAFLAR

??bu Sözle?me a?a??daki taraflar aras?nda a?a??da belirtilen hüküm ve ?artlar çerçevesinde imzalanm??t?r. 

A-ALICI; Sipari? Esnas?nda Girilen AD-SOYAD-ADRES B?LG?LER?D?R (sözle?mede bundan sonra “ALICI” olarak an?lacakt?r)
B-SATICI; (sözle?mede bundan sonra “SATICI” olarak an?lacakt?r)

AD- SOYAD:Rota Pazarlama ve Ticaret / Turgut Uslu

ADRES: Anafartalar mah. kosova sok. 9/23 Ulus/Ankara

?? bu sözle?meyi kabul etmekle ALICI, sözle?me konusu sipari?i onaylad??? takdirde sipari? konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülü?ü alt?na girece?ini ve bu konuda bilgilendirildi?ini pe?inen kabul eder.

2.TANIMLAR

??bu sözle?menin uygulanmas?nda ve yorumlanmas?nda a?a??da yaz?l? terimler kar??lar?ndaki yaz?l? aç?klamalar? ifade edeceklerdir.BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakan?n?,BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanl???n?,KANUN: 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunu,YÖNETMEL?K: Mesafeli Sözle?meler Yönetmeli?ini (RG:27.11.2014/29188)H?ZMET: Bir ücret veya menfaat kar??l???nda yap?lan ya da yap?lmas? taahhüt edilen mal sa?lama d???ndaki her türlü tüketici i?leminin konusunu ,SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam?nda tüketiciye mal sunan veya mal sunan ad?na veya hesab?na hareket eden ?irketi,ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki?iyi,S?TE: www.rotateknoloji.com internet sitesini,S?PAR?? VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICIya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel ki?iyi,TARAFLAR: SATICI ve ALICIy?,SÖZLE?ME: SATICI ve ALICI aras?nda akdedilen i?bu sözle?meyi,MAL: Al??veri?e konu olan ta??n?r e?yay? ve elektronik ortamda kullan?lmak üzere haz?rlanan yaz?l?m, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar? ifade eder.

3.KONU

??bu Sözle?me, ALICIn?n, SATICIya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipari?ini verdi?i a?a??da nitelikleri ve sat?? fiyat? belirtilen ürünün sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri gere?ince taraflar?n hak ve yükümlülüklerini düzenler.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?? fiyat?d?r. ?lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap?lana ve de?i?tirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI B?LG?LER?

Ünvan?: Rota Pazarlama ve Ticaret

Adres: Kosova Sok. 9/23 Ulus/Ankara

Telefon: 03123109414

Tel/Faks : 03123106620

Eposta : info@rotateknoloji.com


5. ALICI B?LG?LER?

Teslim edilecek ki?i : Sipari? esnas?nda adres bilgilerine girilen ?sim / Soyisminizdir.Teslimat Adresi : Sipari? esnas?nda adres bilgilerine girilen adresinizdir.Telefon :Sipari? esnas?nda adres bilgilerine girilen telefon numaran?zd?r.Eposta/kullan?c? ad?: Siteye giri? esnas?nda kulland???n?z mail adresi veya kullan?c? ad?n?zd?r.
6. S?PAR?? VEREN K??? B?LG?LER?

Ki?i/Kurum/Ünvan: Sipari? esnas?ndaki fatura ba?l???ndaki özel/tüzel ki?i ad?d?r.Adresi : Sipari? esnas?nda fatura ba?l???na girilen adresinizdir.Telefon :Sisteme kay?tl? olan telefon numaran?zd?r.Eposta/kullan?c? ad?: Siteye giri? esnas?nda kulland???n?z mail adresi veya kullan?c? ad?n?zd?r.

7. SÖZLE?ME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER B?LG?LER?

1. Mal?n /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktar?, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI?ya ait internet sitesinde yay?nlanmaktad?r. Sat?c? taraf?ndan kampanya düzenlenmi? ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?? fiyat?d?r. ?lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap?lana ve de?i?tirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.7.3. Sözle?me konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil sat?? fiyat? a?a??da gösterilmi?tir.
Ürün Aç?klamas?AdetBirim Fiyat?Ara Toplam(KDV Dahil)Kargo Tutar?Toplam : (Sepet sayfan?zda görünen bilgiler geçerlidir.)
Ödeme ?ekli ve Plan? (Sipari? esnas?ndaki ödeme yönteminiz)Teslimat Adresi (Sipari? esnas?nda adres bilgilerine girilen adresinizdir.)Teslim Edilecek ki?i (Sipari? esnas?nda adres bilgilerine girilen ?sim / Soyisminizdir.)Fatura Adresi (Sipari? esnas?nda fatura ba?l???na girilen adresinizdir.)Sipari? Tarihi (Sipari? gerçekle?me tarihidir)Teslimat tarihi (Kargoya teslim edilme tarihidir)Teslim ?ekli (Kargo ?irketi, Ankara içerisinde elden teslim)
7.4.  Ürün sevkiyat masraf? olan kargo ücreti SATICI taraf?ndan ödenecektir.

8. FATURA B?LG?LER?

Ki?i/Kurum/Ünvan: Sipari? esnas?ndaki fatura ba?l???ndaki özel/tüzel ki?i ad?d?r.Adresi : Sipari? esnas?nda fatura ba?l???na girilen adresinizdir.Telefon :Sisteme kay?tl? olan telefon numaran?zd?r.Eposta/kullan?c? ad?: Siteye giri? esnas?nda kulland???n?z mail adresi veya kullan?c? ad?n?zd?r.Fatura teslim : Fatura sipari? teslimat? s?ras?nda fatura adresine sipari? ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICIya ait internet sitesinde sözle?me konusu ürünün temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve ödeme ?ekli ile teslimata ili?kin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldu?unu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICIn?n; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat?? sözle?mesinin kurulmas?ndan evvel, SATICI taraf?ndan ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, sipari?i verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyat?n?, ödeme ve teslimat bilgilerini de do?ru ve eksiksiz olarak edindi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.2. Sözle?me konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a?mamak kayd? ile ALICI’ n?n yerle?im yeri uzakl???na ba?l? olarak internet sitesindeki ön bilgiler k?sm?nda belirtilen süre zarf?nda ALICI veya ALICI?n?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICIya teslim edilememesi durumunda, ALICIn?n sözle?meyi feshetme hakk? sakl?d?r. 9.3. SATICI, Sözle?me konusu ürünü eksiksiz, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan?m k?lavuzlar? i?in gere?i olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ay?ptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sa?lam, standartlara uygun bir ?ekilde i?i do?ruluk ve dürüstlük esaslar? dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, i?in ifas? s?ras?nda gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.9.4. SATICI, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi dolmadan ALICIy? bilgilendirmek ve aç?kça onay?n? almak suretiyle e?it kalite ve fiyatta farkl? bir ürün tedarik edebilir.9.5. SATICI, sipari? konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkâns?zla?mas? halinde sözle?me konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, ö?rendi?i tarihten itibaren 3 gün içinde yaz?l? olarak tüketiciye bildirece?ini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICIya iade edece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.6. ALICI, Sözle?me konusu ürünün teslimat? için i?bu Sözle?me?yi elektronik ortamda teyit edece?ini, herhangi bir nedenle sözle?me konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kay?tlar?nda iptal edilmesi halinde, SATICIn?n sözle?me konusu ürünü teslim yükümlülü?ünün sona erece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.7. ALICI, Sözle?me konusu ürünün ALICI veya ALICIn?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kart?n?n yetkisiz ki?ilerce haks?z kullan?lmas? sonucunda sözle?me konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kurulu?u taraf?ndan SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözle?me konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICIya ait olacak ?ekilde SATICIya iade edece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.8. SATICI, taraflar?n iradesi d???nda geli?en, önceden öngörülemeyen ve taraflar?n borçlar?n? yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olu?mas? gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözle?me konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipari?in iptal edilmesini, sözle?me konusu ürünün varsa emsali ile de?i?tirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesini SATICI?dan talep etme hakk?n? haizdir. ALICI taraf?ndan sipari?in iptal edilmesi halinde ALICIn?n nakit ile yapt??? ödemelerde, ürün tutar? 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICIn?n kredi kart? ile yapt??? ödemelerde ise, ürün tutar?, sipari?in ALICI taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan ALICI hesab?na yans?t?lmas?na ili?kin ortalama sürecin 2 ile 3 haftay? bulabilece?ini, bu tutar?n bankaya iadesinden sonra ALICIn?n hesaplar?na yans?mas? halinin tamamen banka i?lem süreci ile ilgili oldu?undan, ALICI, olas? gecikmeler için SATICIy? sorumlu tutamayaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.9.9. SATICININ, ALICI taraf?ndan siteye kay?t formunda belirtilen veya daha sonra kendisi taraf?ndan güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatlar? ve di?er ileti?im bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görü?mesi ve di?er yollarla ileti?im, pazarlama, bildirim ve di?er amaçlarla ALICIya ula?ma hakk? bulunmaktad?r. ALICI, i?bu sözle?meyi kabul etmekle SATICIn?n kendisine yönelik yukar?da belirtilen ileti?im faaliyetlerinde bulunabilece?ini kabul ve beyan etmektedir.9.10. ALICI, sözle?me konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, k?r?k, ambalaj? y?rt?lm?? vb. hasarl? ve ay?pl? mal/hizmeti kargo ?irketinden teslim almayacakt?r. Teslim al?nan mal/hizmetin hasars?z ve sa?lam oldu?u kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunmas? borcu, ALICIya aittir. Cayma hakk? kullan?lacaksa mal/hizmet kullan?lmamal?d?r. Fatura iade edilmelidir.9.11. ALICI ile sipari? esnas?nda kullan?lan kredi kart? hamilinin ayn? ki?i olmamas? veya ürünün ALICIya tesliminden evvel, sipari?te kullan?lan kredi kart?na ili?kin güvenlik aç??? tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kart? hamiline ili?kin kimlik ve ileti?im bilgilerini, sipari?te kullan?lan kredi kart?n?n bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankas?ndan kredi kart?n?n kendisine ait oldu?una ili?kin yaz?y? ibraz etmesini ALICIdan talep edebilir. ALICIn?n talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipari? dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde kar??lanmamas? halinde ise SATICI, sipari?i iptal etme hakk?n? haizdir.9.12. ALICI, SATICIya ait internet sitesine üye olurken verdi?i ki?isel ve di?er sair bilgilerin gerçe?e uygun oldu?unu, SATICIn?n bu bilgilerin gerçe?e ayk?r?l??? nedeniyle u?rayaca?? tüm zararlar?, SATICIn?n ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edece?ini beyan ve taahhüt eder.9.13. ALICI, SATICIya ait internet sitesini kullan?rken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlar? ihlal etmemeyi ba?tan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, do?acak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas?ran ALICIy? ba?layacakt?r.9.14. ALICI, SATICIya ait internet sitesini hiçbir ?ekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk?r?, ba?kalar?n? rahats?z ve taciz edici ?ekilde, yasalara ayk?r? bir amaç için, ba?kalar?n?n maddi ve manevi haklar?na tecavüz edecek ?ekilde kullanamaz. Ayr?ca, üye ba?kalar?n?n hizmetleri kullanmas?n? önleyici veya zorla?t?r?c? faaliyet (spam, virus, truva at?, vb.) i?lemlerde bulunamaz.9.15. SATICIya ait internet sitesinin üzerinden, SATICIn?n kendi kontrolünde olmayan ve/veya ba?kaca üçüncü ki?ilerin sahip oldu?u ve/veya i?letti?i ba?ka web sitelerine ve/veya ba?ka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIya yönlenme kolayl??? sa?lamak amac?yla konmu? olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi i?leten ki?iyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdi?i bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteli?i ta??mamaktad?r.9.16. ??bu sözle?me içerisinde say?lan maddelerden bir ya da birkaç?n? ihlal eden üye i?bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ?ahsen sorumlu olup, SATICIy? bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlar?ndan ari tutacakt?r. Ayr?ca; i?bu ihlal nedeniyle, olay?n hukuk alan?na intikal ettirilmesi halinde, SATICIn?n üyeye kar?? üyelik sözle?mesine uyulmamas?ndan dolay? tazminat talebinde bulunma hakk? sakl?d?r.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözle?menin mal sat???na ili?kin olmas? durumunda, ürünün kendisine veya gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya bildirmek ?art?yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?n? kullanabilir. Hizmet sunumuna ili?kin mesafeli sözle?melerde ise, bu süre sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren ba?lar. Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet sözle?melerinde cayma hakk? kullan?lamaz. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir. ALICI, i? bu sözle?meyi kabul etmekle, cayma hakk? konusunda bilgilendirildi?ini pe?inen kabul eder.10.2. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz?l? bildirimde bulunulmas? ve ürünün i?bu sözle?mede düzenlenen “Cayma Hakk? Kullan?lamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde, a) 3. ki?iye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturas?, (?ade edilmek istenen ürünün faturas? kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemi? oldu?u iade faturas? ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas? kurumlar ad?na düzenlenen sipari? iadeleri ?ADE FATURASI kesilmedi?i takdirde tamamlanamayacakt?r.)b) ?ade formu,c) ?ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula?mas?ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI?y? borç alt?na sokan belgeleri ALICI? ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal? iade almakla yükümlüdür.e) ALICIn?n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal?n de?erinde bir azalma olursa veya iade imkâns?zla??rsa ALICI kusuru oran?nda SATICIn?n zararlar?n? tazmin etmekle yükümlüdür.f) Cayma hakk?n?n kullan?lmas? nedeniyle SATICI taraf?ndan düzenlenen kampanya limit tutar?n?n alt?na dü?ülmesi halinde kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar? iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER ALICIn?n iste?i veya aç?kça ki?isel ihtiyaçlar? do?rultusunda haz?rlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçalar?, mayo ve bikini altlar?, makyaj malzemeleri, tek kullan?ml?k ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICIya teslim edilmesinin ard?ndan ALICI taraf?ndan ambalaj? aç?ld??? takdirde iade edilmesi sa?l?k ve hijyen aç?s?ndan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra ba?ka ürünlerle kar??an ve do?as? gere?i ayr??t?r?lmas? mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözle?mesi kapsam?nda sa?lananlar d???nda, gazete ve dergi gibi süreli yay?nlara ili?kin mallar, Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye an?nda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kay?tlar?n?n, kitap, dijital içerik, yaz?l?m programlar?n?n,(Yaz?l?m program?na sahip çal??ma saatini gösteren daha önce kullan?lm?? oldu?unu belirten Televizyon, bilgisayar, ak?ll? telefon gibi ürünler dahildir.) veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar?n?n,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalaj?n?n ALICI taraf?ndan aç?lm?? olmas? halinde iadesi Yönetmelik gere?i mümkün de?ildir. Ayr?ca Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile ifas?na ba?lanan hizmetlere ili?kin cayma hakk?n?n kullan?lmas? da Yönetmelik gere?i mümkün de?ildir.Kozmetik ve ki?isel bak?m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz?l?m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k?rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu?, ?erit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlar?n?n aç?lmam??, denenmemi?, bozulmam?? ve kullan?lmam?? olmalar? gerekir. 

12. TEMERRÜT HAL? VE HUKUK? SONUÇLARI ALICI,

ödeme i?lemlerini  kredi kart? ile yapt??? durumda temerrüde dü?tü?ü takdirde, kart sahibi banka ile aras?ndaki kredi kart? sözle?mesi çerçevesinde faiz ödeyece?ini ve bankaya kar?? sorumlu olaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba?vurabilir; do?acak masraflar? ve vekâlet ücretini ALICI?dan talep edebilir ve her ko?ulda ALICIn?n borcundan dolay? temerrüde dü?mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas?ndan dolay? SATICI?n?n u?rad??? zarar ve ziyan?n? ödeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETK?L? MAHKEME

??bu sözle?meden do?an uyu?mazl?klarda ?ikayet ve itirazlar, a?a??daki kanunda belirtilen parasal s?n?rlar dâhilinde tüketicinin yerle?im yerinin bulundu?u veya tüketici i?leminin yap?ld??? yerdeki tüketici sorunlar? hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yap?lacakt?r. Parasal s?n?ra ili?kin bilgiler a?a??dad?r:01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 y?l? için tüketici hakem heyetlerine yap?lacak ba?vurularda de?eri:a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda ilçe tüketici hakem heyetleri,b) Büyük?ehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras? ile 3.610 (üç bin alt? yüz on) Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetleri,c) Büyük?ehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin alt? yüz on) Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetleri,ç) Büyük?ehir statüsünde olmayan illere ba?l? ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras? ile 3.610 (üç bin alt? yüz on) Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetleri görevli k?l?nm??lard?r.??bu Sözle?me ticari amaçlarla yap?lmaktad?r.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdi?i sipari?e ait ödemeyi gerçekle?tirdi?inde i?bu sözle?menin tüm ?artlar?n? kabul etmi? say?l?r. SATICI, sipari?in gerçekle?mesi öncesinde i?bu sözle?menin sitede ALICI taraf?ndan okunup kabul edildi?ine dair onay alacak ?ekilde gerekli yaz?l?msal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
SATICI: Rota Pazarlama ve Ticaret / Turgut Uslu

ALICI: Fatura Bigilerinde Bulunan Ki?i/Kurumdur

.TAR?H: Sipari? Verilme Tarihidir.

G?ZL?L?K SÖZLE?MES?

G?ZL?L?K VE GÜVENL?K POL?T?KASI 

Ma?azam?zda verilen tüm servisler ve www.rotateknoloji.com adresinde kay?tl? Rota Pazarlama ve Ticaret firmam?za aittir ve firmam?z taraf?ndan i?letilir. 
Firmam?z, çe?itli amaçlarla ki?isel veriler toplayabilir. A?a??da, toplanan ki?isel verilerin nas?l ve ne ?ekilde topland???, bu verilerin nas?l ve ne ?ekilde korundu?u belirtilmi?tir. 
Üyelik veya Ma?azam?z üzerindeki çe?itli form ve anketlerin doldurulmas? suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir tak?m ki?isel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Ma?azam?z taraf?ndan i?in do?as? gere?i toplanmaktad?r. 
Firmam?z baz? dönemlerde mü?terilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk?nda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al?p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonras?nda üye giri?i yapt?ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi de?i?tirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 
Ma?azam?z üzerinden veya eposta ile gerçekle?tirilen onay sürecinde, üyelerimiz taraf?ndan ma?azam?za elektronik ortamdan iletilen ki?isel bilgiler, Üyelerimiz ile yapt???m?z “Kullan?c? Sözle?mesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda üçüncü ki?ilere aç?klanmayacakt?r.
Sistemle ilgili sorunlar?n tan?mlanmas? ve verilen hizmet ile ilgili ç?kabilecek sorunlar?n veya uyu?mazl?klar?n h?zla çözülmesi için, Firmam?z, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amac?yla da kullan?labilir.
Firmam?z, Üyelik Sözle?mesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan do?rudan pazarlama yapmak amac?yla kullanabilir.  Ki?isel bilgiler, gerekti?inde kullan?c?yla temas kurmak için de kullan?labilir. Firmam?z taraf?ndan talep edilen bilgiler veya kullan?c? taraf?ndan sa?lanan bilgiler veya Ma?azam?z üzerinden yap?lan i?lemlerle ilgili bilgiler; Firmam?z ve i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan, “Üyelik Sözle?mesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda da, üyelerimizin kimli?i if?a edilmeden çe?itli istatistiksel de?erlendirmeler, veri taban? olu?turma ve pazar ara?t?rmalar?nda kullan?labilir.
Firmam?z, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili?in sa?lanmas? ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KRED? KARTI GÜVENL??? Firmam?z, al??veri? sitelerimizden al??veri? yapan kredi kart? sahiplerinin güvenli?ini ilk planda tutmaktad?r. Kredi kart? bilgileriniz hiçbir ?ekilde sistemimizde saklanmamaktad?r. ??lemler sürecine girdi?inizde güvenli bir sitede oldu?unuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki ?ey vard?r. Bunlardan biri taray?c?n?z?n en alt sat?r?nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas?nda oldu?unuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz ?ifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat?? i?lemleri sürecine ba?l? olarak ve verdi?iniz talimat istikametinde kullan?l?r. Al??veri? s?ras?nda kullan?lan kredi kart? ile ilgili bilgiler al??veri? sitelerimizden ba??ms?z olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile ?ifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula?t?r?l?r. Kart?n kullan?labilirli?i onayland??? takdirde al??veri?e devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf?m?zdan görüntülenemedi?inden ve kaydedilmedi?inden, üçüncü ?ah?slar?n herhangi bir ko?ulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi? olur.Online olarak kredi kart? ile verilen sipari?lerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli?i firmamiz taraf?ndan Kredi Kartlar? Doland?r?c?l???’na kar?? denetlenmektedir. Bu yüzden, al??veri? sitelerimizden ilk defa sipari? veren mü?terilerin sipari?lerinin tedarik ve teslimat a?amas?na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin do?rulu?unun onaylanmas? gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart? sahibi mü?teri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.Üye olurken verdi?iniz tüm bilgilere sadece siz ula?abilir ve siz de?i?tirebilirsiniz. Üye giri? bilgilerinizi güvenli korudu?unuz takdirde ba?kalar?n?n sizinle ilgili bilgilere ula?mas? ve bunlar? de?i?tirmesi mümkün de?ildir. Bu amaçla, üyelik i?lemleri s?ras?nda 256 bit SSL güvenlik alan? içinde hareket edilir. Bu sistem k?r?lmas? mümkün olmayan bir uluslararas? bir ?ifreleme standard?d?r.
Bilgi hatt? veya mü?teri hizmetleri servisi bulunan ve aç?k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi?i ?nternet al??veri? siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl?n?za tak?lan bütün konular hakk?nda detayl? bilgi alabilir, online al??veri? hizmeti sa?layan firman?n güvenirli?i konusunda daha sa?l?kl? bilgi edinebilirsiniz.  Not: ?nternet al??veri? sitelerinde firman?n aç?k adresinin ve telefonun yer almas?na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al??veri? yapacaksan?z al??veri?inizi yapmadan ürünü ald???n?z ma?azan?n bütün telefon / adres bilgilerini not edin. E?er güvenmiyorsan?z al??veri?ten önce telefon ederek teyit edin. Firmam?za ait tüm online al??veri? sitelerimizde firmam?za dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmi?tir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB S?TELER? VE UYGULAMALARMa?azam?z,  web sitesi dâhilinde ba?ka sitelere link verebilir. Firmam?z, bu linkler vas?tas?yla eri?ilen sitelerin gizlilik uygulamalar? ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta??mamaktad?r. Firmam?za ait sitede yay?nlanan reklamlar, reklamc?l?k yapan i? ortaklar?m?z arac?l??? ile kullan?c?lar?m?za da??t?l?r. ?? bu sözle?medeki Gizlilik Politikas? Prensipleri, sadece Ma?azam?z?n kullan?m?na ili?kindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 
?ST?SNA? HALLERA?a??da belirtilen s?n?rl? hallerde Firmam?z, i?bu “Gizlilik Politikas?” hükümleri d???nda kullan?c?lara ait bilgileri üçüncü ki?ilere aç?klayabilir. Bu durumlar s?n?rl? say?da olmak üzere;1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf?ndan ç?kar?lan ve yürürlülükte olan hukuk kurallar?n?n getirdi?i zorunluluklara uymak;2.Ma?azam?z?n kullan?c?larla akdetti?i “Üyelik Sözle?mesi”‘nin ve di?er sözle?melerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar? uygulamaya koymak amac?yla;3.Yetkili idari ve adli otorite taraf?ndan usulüne göre yürütülen bir ara?t?rma veya soru?turman?n yürütümü amac?yla kullan?c?larla ilgili bilgi talep edilmesi;4.Kullan?c?lar?n haklar? veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu?u hallerdir. 
E-POSTA GÜVENL???Ma?azam?z?n Mü?teri Hizmetleri?ne, herhangi bir sipari?inizle ilgili olarak gönderece?iniz e-postalarda, asla kredi kart? numaran?z? veya ?ifrelerinizi yazmay?n?z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü ?ah?slar taraf?ndan görülebilir. Firmam?z e-postalar?n?zdan aktar?lan bilgilerin güvenli?ini hiçbir ko?ulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLER? Firmam?z, ma?azam?z? ziyaret eden kullan?c?lar ve kullan?c?lar?n web sitesini kullan?m? hakk?ndaki bilgileri teknik bir ileti?im dosyas? (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti?im dosyalar?, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan?c?n?n taray?c?s?na (browser) gönderdi?i küçük metin dosyalar?d?r. Teknik ileti?im dosyas? site hakk?nda durum ve tercihleri saklayarak ?nternet’in kullan?m?n? kolayla?t?r?r.
Teknik ileti?im dosyas?,  siteyi kaç ki?inin ziyaret etti?ini, bir ki?inin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti?ini ve ne kadar sitede kald?klar? hakk?nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan?c?lar için özel tasarlanm?? kullan?c? sayfalar?ndan  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard?mc? olur. Teknik ileti?im dosyas?, ana bellekte veya e-postan?zdan veri veya ba?kaca herhangi bir ki?isel bilgi almak için tasarlanmam??t?r. Taray?c?lar?n pek ço?u ba?ta teknik ileti?im dosyas?n? kabul eder biçimde tasarlanm??t?r ancak kullan?c?lar dilerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas?n?n gönderildi?inde uyar? verilmesini sa?layacak biçimde ayarlar? de?i?tirebilirler.
Firmam?z, i?bu “Gizlilik Politikas?” hükümlerini diledi?i zaman sitede yay?nlamak veya kullan?c?lara elektronik posta göndermek veya sitesinde yay?nlamak suretiyle de?i?tirebilir. Gizlilik Politikas? hükümleri de?i?ti?i takdirde, yay?nland??? tarihte yürürlük kazan?r.
Gizlilik politikam?z ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@rotateknoloji.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmam?za ait a?a??daki ileti?im bilgilerinden ula?abilirsiniz.
Firma Ünvan?: Rota Pazarlama ve Ticaret

Adres: Kosova Sok. 9/23 Ulus/Ankara

Eposta: info@rotateknoloji.com

Tel: 03123109414 / 03123094144

Fax: 03123106620